सरल चर्च मोडेल

जसको रूपमा राजा
ठूलो प्रशोधन
ठूलो कुराकानी
परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस्
मत्ती 22:37
अरूलाई प्रेम गर्नुहोस्
मत्ती 22:39
डिस्प्लेहरू बनाउनुहोस्
मत्ती 28:19

प्रत्येक चेला चेला चेला बनाइन्छ • हरेक घर एक प्रशिक्षण केन्द्र • प्रत्येक साधारण चर्च एक मिशन संगठन