प्रभु भोज

प्रभु भोज

जब-जब तिमीहरू यो रोटी खाँदछौ र यो कचौराबाट पिउँदछौ उहाँ नआउन्जेल प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ।
— 1 कोरिन्थी 11:26

प्रत्येक महिना पहिलो बुधबार 7PM
2114 BERKELEY WAY